Πρόγραμμα σπουδών - Περίγραμμα μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδακτικές Ώρες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1.

Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

39 (3 x 13) 7,5
2.

Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση

39 (3 x 13) 7,5
3.

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

39 (3 x 13) 7,5
4.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

39 (3 x 13) 7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

39 (3 x 13) 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
5.

Διοικητικό Δίκαιο

39 (3 x 13) 7,5
6.

Αξιολόγηση Επενδύσεων

39 (3 x 13) 7,5
7.

Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 1*

7,5
8.

Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 2*

7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

30

*Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω)

α.

Φορολογική Πολιτική

39 (3 x 13) 7,5
β.

Ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση

39 (3 x 13) 7,5
γ.

Δημόσιος Προϋπολογισμός - Απολογισμός

39 (3 x 13) 7,5
δ.

Δημόσια Διακυβέρνηση

39 (3 x 13) 7,5
ε.

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

39 (3 x 13) 7,5
στ.

Κοινωνική πολιτική

39 (3 x 13) 7,5
ζ.

Στρατηγικός Σχεδιασμός

39 (3 x 13) 7,5
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
9.

Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας και Στατιστικής Ανάλυσης

39 (3 x 13) 7,5
10.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Ερευνητικό Πρόγραμμα

22,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

30

Συνολικές Πιστωτικές Μονάδες Προγράμματος

90