Βιογραφικό Σημείωμα


  Κατεβάστε το υπόδειγμα για το βιογραφικό

Το βιογραφικό σηµείωµα θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει την παρακάτω μορφή, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: - Για όποιο σηµείο του βιογραφικού δεν υπάρχει πληροφορία, σημειώνετε µια παύλα, χωρίς να διαγράφετε την αρίθμηση - Για κάθε πληροφορία που απαιτείται πιστοποίηση, αυτή επισυνάπτεται στο φάκελο του/της υποψηφίου/ας. Α) Προσωπικές Πληροφορίες
 1. Επώνυμο
 2. Όνοµα
 3. Ημερομηνία γέννησης
 4. Τόπος γέννησης
 5. Οικογενειακή κατάσταση
 6. Διεύθυνση κατοικίας
 7. Τηλέφωνο οικίας
 8. Κινητό
 9. E-mail (απαραίτητο)
Β) Επιστημονικές - Επαγγελµατικές Πληροφορίες
 1. Ειδικότητα
 2. Παρούσα εργασία
 3. Διάρκεια εργασίας
 4. Διεύθυνση εργασίας
 5. Τηλέφωνο εργασίας
 6. Άλλη επαγγελµατική προϋπηρεσία (πεδίο - διάρκεια)
Γ) Εκπαιδευτικές Πληροφορίες
 1. Τριτοβάθµια εκπαίδευση
 2. Έτος έναρξης πτυχιακών σπουδών
 3. Έτος απόκτησης πτυχίου
 4. Βαθµός ή αξιολόγηση πτυχίου (ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου προβλέπεται)
 5. Πτυχιακή ειδίκευση (εάν υπάρχει)
 6. Ειδικότητα - Μεταπτυχιακές σπουδές (ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου προβλέπεται)
 7. Ξένες γλώσσες (απαραίτητη πιστοποίηση)
 8. Γνώση Η/Υ (επίπεδο, τυχόν πιστοποίηση)
Δ) Ερευνητικό - Εκπαιδευτικό έργο
 1. Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις
 2. Ελληνικές δημοσιεύσεις
 3. Ανακοινώσεις ξένων συνεδρίων (µε δημοσίευση στα πρακτικά)
 4. Συμμετοχή σε ξένα συνέδρια (αντίγραφο αποδεικτικού παρακολούθησης)
 5. Ανακοινώσεις ελληνικών συνεδρίων (µε δημοσίευση στα πρακτικά)
 6. Συμμετοχή σε ελληνικά συνέδρια (αντίγραφο αποδεικτικού παρακολούθησης)
 7. Εμπειρία ως εκπαιδευτής (είδος, διάρκεια, πιστοποίηση)