Εισαγωγή


Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με σκοπό την προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ελληνικού δημόσιου τομέα, καθώς και των διεθνών οργανισμών. Το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Ειδικότερα στοχεύουμε στην:
Προετοιμασία στελεχών ικανών να εργαστούν στους δημοσίους οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των ήδη εργαζομένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης.
Ανάπτυξη ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που συνδυάζει θεωρία, έρευνα και πρακτικές εφαρμογές, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες και εργαλεία διδασκαλίας.
Παροχή των απαραίτητων γνώσεων υψηλού επιπέδου, με σκοπό το αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων, βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα λειτουργεί βάσει του νόμου 4485/2017 και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Μάστερ) στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική. Η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α’ κύκλου σπουδών τμημάτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Στο σημείο της ιστοσελίδας με τίτλο «Πρόγραμμα» μπορείτε να μελετήσετε τα χαρακτηριστικά τους προγράμματος και να διαβάσετε για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.