Ηλεκτρονική αίτηση

  Προσωπικά στοιχεία

  Επώνυμο

  Όνομα

  Όνομα πατρός

  Όνομα μητρός

  Ημερομηνία γέννησης

  Τόπος γέννησης

  Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Αρ. Διαβατηρίου

  Α.Φ.Μ.

  Αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  Διεύθυνση επικοινωνίας/διαμονής

  Οδός & Αριθμός

  Πόλη/Τόπος

  Ταχυδρομικός Κώδικας

  Τηλέφωνο

   

  Κινητό τηλέφωνο

  E-mail

   

   

  Συνημμένα Δικαιολογητικά

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα)
  2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)
  4. Δύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όπως το πρωτότυπο, σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα)
  5. Απλή φωτοτυπία αποδεικτικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας
  6. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο
  7. Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
  8. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
  9. Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, επιπρόσθετα προσόντα κλπ, (εάν υπάρχουν).