Διάρκεια και Δομή Φοίτησης


Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική είναι πλήρους (full time) ή/και μερικής φοίτησης (part time). Στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα (1.5 έτη), εκ των οποίων κατά το τρίτο εξάμηνο εκπονείται και εξετάζεται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Στην περίπτωση προγράμματος μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται μέχρι πέντε (5) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων κατά το τελευταίο εκπονείται και εξετάζεται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Παρέχεται δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος φοίτησης δεν υπερβαίνει τα έξι (6) εξάμηνα σπουδών.