Προϋποθέσεις συμμετοχής


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα Διοικητικών, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών ή άλλων συναφών Τμημάτων.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στα εξής κριτήρια:

  1. Γενικός βαθμός πτυχίου,
  2. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο και τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.,
  3. Ερευνητική δραστηριότητα,
  4. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα ή σε συναφές αντικείμενο,
  5. Επαρκή γνώση μία τουλάχιστον γλώσσας, πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.
  6. Δύο συστατικές επιστολές
  7. Προσωπική συνέντευξη (από Επιτροπή Αξιολόγησης).
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.