Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
November 27, 2020
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
November 27, 2020

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών γραμμών.

ΜΠΕΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών γραμμών.

Μελέτη παραπόνων στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά.

Περίληψη
Την τελευταία εικοσαετία σημειώθηκε τεράστια αύξηση του αριθμού των επιβατών που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Προκειμένου να προστατευτούν οι επιβάτες, η ΕΕ θέσπισε Κανονισμούς για τους μετακινούμενους με αεροπορικά, πλωτά, οδικά και σιδηροδρομικά μέσα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τόσο την επίγνωση από την πλευρά των επιβατών όσο και την εφαρμογή, από τους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα, των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.
Η ερευνητική προσέγγιση θα βασιστεί στα αποτελέσματα των ερευνών Special Eurobarometer 463 και Flash Eurobarometer 485 που δημοσίευσε η ΕΕ και σε θεματική ανάλυση δείγματος παραπόνων επιβατών μέσα από τους μηχανισμούς διεκπεραίωσης
παραπόνων που τηρούν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στα αιτήματα των επιβατών.
Θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα και προτάσεις βελτίωσης των υφιστάμενων παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες του σιδηρόδρομου καθώς και περαιτέρω ερευνητικής δυνατότητας, με στόχο την αύξηση του μεριδίου της αγοράς των
σιδηροδρομικών μεταφορών, συγκριτικά με άλλα μέσα μεταφοράς.

Σημαντικοί Όροι – Λέξεις κλειδιά : σιδηρόδρομος, επιβάτες, δικαιώματα, παράπονα επιβατών