Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Εφαρμογή-Εξέλιξη και Απόψεις
November 27, 2020
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών γραμμών.
November 27, 2020

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Περίληψη
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί μεταρρυθμιστική πρακτική που σε μεγάλο βαθμό εντάσσεται στη φιλοσοφία του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, το οποίο πρεσβεύει τις αρχές της οικονομικότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, λογοδοσίας και νομιμότητας. Έρχεται ως φυσική εξέλιξη της νέας οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του λειτουργικού εκσυγχρονισμού της με στόχο το μετασχηματισμό της, καθιστώντας την περισσότερο εξωστρεφή, διαφανή και προσιτή στον πολίτη, μέσω της ηλεκτρονικής πρόσβασής του στις e-υπηρεσίες. Παράλληλα, επιχειρείται η απλοποίηση των διαδικασιών ενώ η εξυπηρέτηση των πολιτών και των σύγχρονων αναγκών του βρίσκονται στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας . Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την συναλλαγή, μειώνοντας ταυτόχρονα τα φαινόμενα διαφθοράς. Ευρύτερος στόχος της η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε μια βάση εμπιστοσύνης με τη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του νέου αυτού πυλώνα λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο της Αυτοδιοίκησης, στην αλληλεπίδραση που προκαλείται με τους διοικούμενους – πολίτες. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί το σύγχρονο μέσο της Δημόσιας Διοίκησης για την βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών – επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της εργασίας επιχειρείται η μελέτη διαφορετικών πτυχών των ενδιαφερόμενων μερών (Διοίκηση, πολίτες, ανθρώπινο δυναμικό Δημόσιας Διοίκησης, πληροφοριακά συστήματα, νομοθετικό πλαίσιο, λειτουργία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διεθνής πρακτική και εμπειρία), όπως η συχνότητα χρήσης, η αποδοχή των νέων μεθόδων, η εφικτότητα της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης του πολίτη.

Λέξεις κλειδιά:
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανάπτυξη, Εκσυγχρονισμός, Προσβασιμότητα, Διαφάνεια.