Η κοινωνική πολιτική στη Δημόσια Διοίκηση. Μελέτη περίπτωσης του Κοινωνικού Έργου της Βουλής των Ελλήνων.
November 27, 2020
Πρόγραμμα Εισαγωγικών μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2021/2022
September 10, 2021

Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Ελλάδα και ο ρόλος των ΜΚΟ στις συνθήκες διαβίωσης των Μεταναστών στην χωρά μας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ
Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην Ελλάδα και ο ρόλος των ΜΚΟ στις συνθήκες διαβίωσης των Μεταναστών στην χωρά μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει παγκόσμια ανησυχία καθώς υπάρχει μεγάλη αυξητική τάση μαζικών ρευμάτων προς μετεγκατάσταση σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η εν λόγω διπλωματική εργασία εστιάζει και παραθέτει την υπάρχουσα μεταναστευτική κρίση στην ελληνική κοινωνία καθώς και ερευνά τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών – προσφύγων που διαμένουν στην χώρα μας μέσω των προγραμμάτων
που υλοποιούν οι Εγχώριες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε συνεργασία με τις Διεθνείς Οργανώσεις. Η εργασία αποτελείται από δύο σκέλη. Αρχικά, παρατίθεται η βιβλιογραφική μελέτη με την οποία παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή του φαινομένου της μετανάστευσης στην χώρα μας καθώς και ο εννοιολογικός προσδιορισμός των ΜΚΟ, η ιστορική αναδρομή τους, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο καθώς και ο ρόλος τους στην τρέχουσα μεταναστευτική κρίση που διανύει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα. Το δεύτερο σκέλος της παρούσας εργασίας αποτελείται από την εμπειρική μελέτη που διενεργήθηκε και απευθύνθηκε σε στελέχη συγκεκριμένων ΜΚΟ με σκοπό να εξεταστούν οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών που ωφελούνται των προγραμμάτων των ΜΚΟ καθώς και να διερευνηθούν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες κατά την ένταξη τους στην χώρα μας.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι τα προγράμματα των ΜΚΟ καλύπτουν θέματα ιατρικής περίθαλψης, παροχής συσσιτίων, διανομής ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης, ανάπτυξης υγειονομικών δομών, διάθεσης διερμηνέων και ψυχολογικής υποστήριξης στους πρόσφυγες.
Αναφορικά με το αν οι μετανάστες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητα τους, τα στελέχη δηλώνουν ότι το κυριότερο πρόβλημα που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία μας καθώς δεν μπορούν να εργασθούν ώστε να μπορέσουν να βιοποριστούν χωρίς την επιβοήθεια των ΜΚΟ.

Τέλος, οι ερωτηθέντες ισχυρίζονται ότι χωρίς την συμβολή των ΜΚΟ, οι μετανάστες δεν θα μπορούσαν να ζήσουν με αξιοπρέπεια καθώς το κράτος δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα ανθρωπιστικών κρίσεων.

Λέξεις κλειδιά: Μετανάστευση, Προσφυγική Κρίση, Πρόσφυγες, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.