ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.
November 27, 2020
Η κοινωνική πολιτική στη Δημόσια Διοίκηση. Μελέτη περίπτωσης του Κοινωνικού Έργου της Βουλής των Ελλήνων.
November 27, 2020

Η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΤΣΙΑΒΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΑΙΘ)

Περίληψη
Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι μια σύγχρονη μορφή ηγεσίας που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα την τελευταία 15ετία γιατί θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη για την ανάπτυξη και βελτίωση των οργανισμών. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης λειτουργεί ως παράδειγμα για τους υφισταμένους του και χρησιμοποιεί συναισθηματικά μηνύματα για να τους διεγείρει συναισθηματικά ώστε να ενστερνιστούν τις καινοτόμες ιδέες του και να τις θεωρήσουν ως μέσο για την ανάπτυξη και βελτίωση όχι μόνο του οργανισμού αλλά και δική τους.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της μετασχηματιστικής μορφής ηγεσίας, η σχέση της με την συναισθηματική νοημοσύνη και η διερεύνηση του κατά πόσον είναι εφικτό να εφαρμοστεί στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το οποίο έχει το χαρακτηριστικό να έχει πολλά αντικείμενα τελείως διαφορετικά μεταξύ τους με ιδιαιτερότητες. Επίσης απαιτείται η συνεργασία κεντρικών και
αποκεντρωμένων υπηρεσιών καθώς και ημιανεξάρτητων και ανεξάρτητων φορέων προκειμένου να ασκείται η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική.
Βασική ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας αποτελεί ότι η μετασχηματιστική ηγεσία είναι αυτή που προτιμούν οι υφιστάμενοι και είναι η πλέον αποτελεσματική και αποδοτική μορφή ηγεσίας και ότι ο μετασχηματιστικός ηγέτης για να είναι επιτυχημένος θα πρέπει να έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.
Σκοπός της έρευνας που διενεργήθηκε ήταν :
α) η μελέτη της μετασχηματιστικής μορφής ηγεσίας σε σχέση με τις άλλες μορφές ηγεσίας και ιδιαίτερα την συναλλακτική ηγεσία (winwin)
β) η σχέση του μετασχηματιστικού ηγέτη με την υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη
γ) η διερεύνηση του κατά πόσον η μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται με θετική σχέση με
την αποδοτικότητα της ομάδας και
δ) η δυνατότητα εφαρμογής της στον Δημόσιο τομέα.

Στην έρευνα συμμετείχαν διοικητικοί υπάλληλοι και διοικητικά στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ καθώς και εκπαιδευτικοί που ασκούν διοικητικό έργο. Επίσης
διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης σε Περιφερειακές αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ .

Σημαντικοί όροι: ηγεσία, μετασχηματιστική ηγεσία, συναισθηματική νοημοσύνη, Δημόσιος τομέας, ΥΠΑΙΘ