Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών γραμμών.
November 27, 2020
ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
November 27, 2020

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δράσεις Υποστήριξης και χρηματοδότησης του Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας που δίνει έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο, την καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και την προώθηση των δημοκρατικών αρχών διαχείρισης. Έτσι, εκτός από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα υπάρχει και ένας τρίτος τομέας της οικονομίας που παράγει αγαθά και υπηρεσίες, αυτός της κοινωνικής οικονομίας. Ο τομέας αυτός διαφοροποιείται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό λόγω δύο βασικών του χαρακτηριστικών: α. οι δραστηριότητες που αναπτύσσει δίνουν προτεραιότητα στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών κι όχι στην επεκτατική κερδοφορία και β. οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται με συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες συμμετοχής και λήψης αποφάσεων. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η κοινωνική οικονομία αποτελεί προνομιακό φορέα παραγωγικής ανασυγκρότησης, κινητοποιεί και αξιοποιεί κοινωνικές δυνάμεις σε μια δημιουργική προοπτική, διακρίνεται από σταθερότητα, διαχρονικότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα σε εξωτερικές κρίσεις, συγκροτεί οικονομικά περιβάλλοντα που επιφέρουν πολλαπλά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους και, τέλος, επιτρέπει και προϋποθέτει τον δημοκρατικό και συμμετοχικό σχεδιασμό της συνολικής οικονομίας, ως οικονομίας των κοινωνικών αναγκών.

Για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, είναι απαραίτητο να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου και πιο ολοκληρωμένου σχεδίου υποστήριξης, προώθησης και ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, των αρχών και της διακυβέρνησής της.

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική Οικονομία, Αλληλέγγυα Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Επιχείρηση