Αντικείμενο και Σκοπός


Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποτελεί η Δημόσια Οικονομική και Πολιτική.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, αλλά και η εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό σε θεωρητικό επίπεδο.

Η προαγωγή της Διοίκησης, με εφαρμογές στη Δημόσια Οικονομική Πολιτική αποτελεί σημαντικό στόχο αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Μετά το πέρας του ΠΜΣ ο πτυχιούχος θα είναι σε θέση να αξιολογεί θέματα που άπτονται της δημόσιας διοίκησης και της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.