Επαγγελματική Ικανοποίηση Η περίπτωση του e-ΕΦΚΑ: Β’ Περιφερειακό Υποκατάστημα Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα
November 27, 2020
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ (OFFSHORE) ETAIΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ
November 27, 2020

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

Περίληψη
Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτείται στο ακέραιο, υπό την επιφύλαξη άλλων εσόδων, από τους Ιδίους Πόρους, προκειμένου να παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομική αυτονομία. (άρθρο 311 ΣΛΕΕ). Το σύστημα των ιδίων πόρων περιλαμβάνει τρία είδη εσόδων: τους «παραδοσιακούς ιδίους πόρους», που περιλαμβάνουν κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς και τις εισφορές ζάχαρης, τον πόρο που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τον πόρο που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ). Οι τελωνειακοί δασμοί, επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες, πριν τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και αποτελούν σημαντικό ποσοστό χρηματοδότησης στους προϋπολογισμούς της Ε.Ε, το οποίο κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια σε 12-15%. Η μείωση είσπραξης των τελωνειακών δασμών
και κατ’ επέκταση η μείωση συνεισφοράς τους στο προϋπολογισμό της ΕΕ, επιφέρει υψηλότερες συνεισφορές του πόρου, των κρατών μελών, που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα και τελικά, τις υψηλότερες αυτές εισφορές να τις επωμίζονται οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η καταγραφή της δομής του συστήματος των Ιδίων Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάλυση και η αξιολόγηση του. Η μελέτη θα επικεντρωθεί στο τομέα της βεβαίωσης και της διασφάλισης της είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και ειδικότερα, των τελωνειακών δασμών, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες του συστήματος και ανεπάρκειες του νομικού πλαισίου, να διατυπωθούν τα προβλήματα και οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων στην προσπάθεια τους να διασφαλίσουν την είσπραξη των τελωνειακών δασμών. Παράλληλα θα εξεταστούν τρόποι οι οποίοι δύναται να συμβάλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας τόσο από την πλευρά των υπηρεσιών της Επιτροπής όσο και των κρατών μελών για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων τους.

Λέξεις κλειδιά: ίδιοι πόροι, παραδοσιακοί ίδιοι πόροι, τελωνειακοί δασμοί, ενωσιακός προϋπολογισμός.