Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της Ελλάδας από την επίδραση ασθενειών επιδημιών την περίοδο 1980 – 2020
November 27, 2020
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.
November 27, 2020

H Αποτελεσματικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα και η επίδραση του στην ικανοποίηση και παραγωγικότητα των εργαζομένων: Μελέτη περίπτωσης Α.Α.Δ.Ε.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
H Αποτελεσματικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα και η επίδραση του στην ικανοποίηση και παραγωγικότητα των εργαζομένων: Μελέτη περίπτωσης Α.Α.Δ.Ε.

Περίληψη
Η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, με τα επίπεδα της ψηφιακής ωριμότητας της χώρας να είναι σε χαμηλή θέση συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες που επιβραδύνουν την υιοθέτηση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά από την άλλη, υπάρχουν και υφιστάμενες δράσεις και σχεδιασμοί, που στόχο έχουν την υιοθέτηση ψηφιακών στρατηγικών, σε μια προσπάθεια να φέρουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει μια ισορροπία επένδυσης σε ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία και αν αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, μπορεί να φέρει μειωμένα λειτουργικά έξοδα, βελτιωμένη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη κερδοφορία, καθώς και ένα πιο ικανοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό, σημεία καίρια για την βιωσιμότητα του οργανισμού. Σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της
αποτελεσματικότητας του ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα και της επίδρασής του στην ικανοποίηση και παραγωγικότητα των εργαζομένων, μέσα από τη μελέτη περίπτωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Εφαρμόστηκε η ποσοτική μέθοδος, με βασικό εργαλείο το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Το δείγμα αποτέλεσαν 160 εργαζόμενοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στην Ελλάδα. Η ανάλυση έδειξε πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός σχετίζεται θετικά τόσο με την εργασιακή ικανοποίηση, όσο και με την εργασιακή απόδοση. Φάνηκε επίσης πως η εργασιακή ικανοποίηση σχετίζεται θετικά με την εργασιακή απόδοση.

Σημαντικοί Όροι: Ψηφιακός μετασχηματισμός, δημόσιος τομέας, εργασιακή ικανοποίηση, παραγωγικότητα, ΑΑΔΕ.