Το φαινόμενο των πολιτικοοικονομικών κύκλων κατά την περίοδο της κρίσης χρέους της χώρας
November 27, 2020
ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
November 27, 2020

Επαγγελματική Ικανοποίηση Η περίπτωση του e-ΕΦΚΑ: Β’ Περιφερειακό Υποκατάστημα Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα

ΠΑΛΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Επαγγελματική Ικανοποίηση Η περίπτωση του e-ΕΦΚΑ: Β’ Περιφερειακό Υποκατάστημα Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα

Περίληψη
Η επαγγελματική ικανοποίηση αντιπροσωπεύει τον βαθμό στον οποίο είναι ευχαριστημένος ένας εργαζόμενος από την εργασία του και θεωρητικά ο ικανοποιημένος εργαζόμενος είναι περισσότερο παραγωγικός. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση. Η κρίση των τελευταίων χρόνων αλλά και γενικότερα η αλλαγή των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών επηρέασε όπως είναι φυσικό και τον δημόσιο τομέα με τις μεταβολές στη δομή των δημόσιων οργανισμών, τη μείωση των μισθών και του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.

Αντικείμενο την παρούσας εργασίας αποτελεί ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης των υπαλλήλων του Β΄ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα του e-ΕΦΚΑ. Η έρευνα μας εξετάζει το βαθμό της συνολικής
ικανοποίησης, της ικανοποίησης από τις επιμέρους διαστάσεις της εργασίας και την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των υπαλλήλων σε αυτές. Το δείγμα μας αποτέλεσαν οι εργαζόμενοι του υποκαταστήματος και ως εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ικανοποίησης του Paul E. Spector “Job Satisfaction Survey” (JSS). Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι είναι σε μέτριο βαθμό συνολικά ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Ο τομέας της εποπτείας/ επίβλεψης και αυτός των σχέσεων με τους συναδέλφους σημειώνουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης. Από την άλλη πλευρά οι ενδεχόμενες ανταμοιβές, οι δυνατότητες προαγωγής όπως επίσης και οι συνθήκες λειτουργίας της υπηρεσίας είναι παράγοντες δυσαρέσκειας. Ο μεγαλύτερος όμως δείκτης δυσαρέσκειας σημειώνεται στις οικονομικές απολαβές (μισθός). Τέλος, τα δημογραφικά στοιχεία δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων.

Σημαντικοί Όροι: επαγγελματική ικανοποίηση, e-ΕΦΚΑ, παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης