Το πλαστικό χρήμα ως μέσο περιορισμού της φοροδιαφυγής
April 14, 2020
Η Ελλάδα της φτώχειας και η περίπτωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
April 14, 2020

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΣΚΟΥΜΠΑ

                      

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στο πλαίσιο παρουσίασης της παρούσης εργασίας γίνεται προσπάθεια μελέτης των ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing). Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου συνέβαλε στην ανάπτυξη και στη συνεργασία εταιρειών μεγάλου μεγέθους, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη αυτών σε πολυεθνικό επίπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου συναλλαγών μεταξύ αυτού του τύπου εταιριών. Οι εταιρείες αυτές επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους σε πληθώρα χωρών με διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα και διαφορετικούς συντελεστές φορολόγησης, στοχεύοντας στη μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης. Με βάση τα παραπάνω, αρκετές χώρες αναγκάστηκαν να διαμορφώσουν κανόνες τιμολόγησης που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Έτσι, η ενδοομιλική τιμολόγηση αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου σε πολλές χώρες του πλανήτη, μεταξύ αυτών και στη χώρα μας.

Οι ρυθμίσεις αυτές στηρίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας να επισημανθεί πως σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ, οι κανόνες οι οποίοι σχετίζονται με την αναμόρφωση των φορολογητέων κερδών ενός πολυεθνικού ομίλου ελαχιστοποιούν την πιθανή φοροδιαφυγή. Αρκεί η μη τήρηση των «ίσων αποστάσεων» κατά την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών. Επομένως, μια συναλλαγή μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με την προαναφερθείσα αρχή, εάν τα κέρδη που θα αποκόμιζαν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις πραγματοποιηθούν σε παρόμοιες συναλλαγές, υπό τις αυτές συνθήκες ελεύθερης αγοράς.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης του θέματος των ενδοομιλικών συναλλαγών, αναφέροντας το νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και το τι ορίζει ο ΟΟΣΑ μέσω των κατευθυντηρίων γραμμών. Επίσης, θα προβούμε σε προσπάθεια ανάλυσης των μεθόδων τεκμηρίωσης, και του φορολογικού ελέγχου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ενδοομιλικές συναλλαγές, συνδεδεμένη επιχείρηση, ενδοομιλική τιμολόγηση, «αρχή ίσων αποστάσεων».